به نظر می رسد ما می توانیم’t آنچه را که شما به دنبال آن هستید’پیدا کنیم. شاید جستجو کمک کند..

add_action( 'woocommerce_after_subcategory_title', 'custom_add_product_description', 12); function custom_add_product_description ($category) { $cat_id = $category->term_id; $prod_term = get_term($cat_id,'product_cat'); $description= $prod_term->description; echo '
'.$description.'
'; }
منو دانلودها

nahallpro